Weekmail gemeente Breda

11 Apr 2013
Jaargang 4. Nr. 14 Donderdag 11 april 2013


Raadscommissie Bestuur vandaag
In commissie Bestuur van vandaag (aanvang 19:30 uur, locatie raadszaal) zal onder andere worden gesproken over een door het CDA opgestelde notitie (ondersteund door Breda97 en de SP) over het behoud van de gemeentelijke dienstverlening in relatie tot de voorgenomen sluiting van de burgerloketten in onder andere Ulvenhout. Daarnaast is onder andere de concept meerjarenbegroting van de Belastingsamenwerking West-Brabant geagendeerd evenals het zogenaamde verschoningsbesluit dat de raad dient te nemen alvorens in mei over de jaarrekening kan worden besloten. Zie agenda>>
Piet Hein Scheltens
Voorzitter Bestuur

Extra Raadsvergadering 15 april 2013
De raadsagenda van 27 maart bleek te omvangrijk om in een avond af te werken. Daarom wordt er om 19.30 uur een extra vergadering gehouden met de drie nog resterende punten op de agenda: de stelselwijziging voor het Grondbedrijf voor investeringen met maatschappelijk nut met een bovenwijks karakter, het bestemmingsplan voor de Driesprong en de Verordening Langdurigheidstoeslag 2013.
Peter van der Velden
Voorzitter gemeenteraad

Voortgezette vergadering raadscommissie Ruimte 16 april 2013
Op deze uitloopavond behandeld de commissie de overgebleven agendapunten 6 t/m 10 van de vergadering van 4 april. Het betreft onder meer het actieplan studentenhuisvesting, de jaarschijf 2013 van de Alliantie voor Wonen en de evaluatie en doorstart van Wonen boven Winkels. De vergadering begint om 20.00 uur in de commissiekamer van het stadhuis.
Frans Szablewski
Voorzitter Ruimte

Terug- en vooruitblik commissie Maatschappij (9 en 16 april)
De vergadering van de commissie Maatschappij van 9 april stond deels in het teken van het taakveld cultuur. Zo toonde de commissie zich positief over de toekomstvisie van het Breda's Museum. In meerderheid kon de commissie zich vinden in de voorgenomen vervlechting van het Breda's Museum met het Noordbrabants Museum. Ook werden de uitgangspunten onderschreven voor de werkzaamheden van twee projectgroepen die worden ingesteld. Een projectgroep buigt zich over de voorgenomen vervlechting van beide musea, terwijl de andere projectgroep de ideeën over de inhoudelijke ontwikkeling van het nieuwe Breda's Museum uitwerkt. Daarnaast hebben de commissieleden gesproken over de door MOTI ingeslagen weg om te komen tot een andere verhouding tussen de gemeentelijke subsidie en de overige inkomsten. Meerdere fracties namen in deze discussie een kritische houding aan ten opzichte van de stappen die MOTI tot nu toe heeft ondernomen. Verder heeft de commissie gesproken over de voortgang van de samenhangende aanpak van de decentralisaties AWBZ, jeugdzorg en participatie, en is op initiatief van de fractie CDA gediscussieerd over mogelijke taken van de gemeente ter bestrijding van eenzaamheid. Tot slot heeft de commissie positief geadviseerd over de begroting 2013 van het openbaar voortgezet onderwijs.

De vergadering van de commissie Maatschappij wordt op dinsdag 16 april voortgezet. Op de agenda staan dan twee bespreeknotities van de fractie PvdA: een over de evaluatie inclusief beleid en over de evaluatie van het jeugd- en jongerenwerk nieuwe stijl. De vergadering begint om 18.30 uur in de raadszaal.
Hanneke van Maanen
Voorzitter Maatschappij

Terugblik Raadscommissie Ruimte 4 april 2013
Op de agenda stonden 2 raadsvoorstellen waarvoor zich een aantal insprekers hadden aangemeld: het bestemmingsplan voor de Klokkenberg en de verbouwing van het pand Catharinastraat87-89. Over beide voorstellen werden na uitvoerige behandeling in 2 termijnen door de grootst mogelijke meerderheid van de fracties een positief advies uitgebracht. Unaniem kon de commissie zich vinden in de functiewijziging van (eet)café/bar naar restaurant voor het pand aan de Dr. Batenburglaan 111.

naar website.


naar vorige pagina