Sluiten begraafplaatsen Bavel en Ulvenhout

09 Jan 2015

Bron: gemeente Breda.
Een waardige afsluiting en wellicht uitzicht op een nieuwe toekomst voor de twee voormalige RK-begraafplaatsen aan de Kerkstraat in Bavel en aan de Dorpstraat in Ulvenhout. Dat is de reden dat de begraafplaatsen met terugwerkende kracht respectievelijk per 18 juni 2011 en per 10 januari 2008 formeel worden gesloten. Informeel werden de begraafplaatsen al langer niet meer gebruikt. Ze worden nu met inachtneming van de aanwezige monumentale waarden aan het omliggende openbaar gebied toegevoegd. De algemene begraafplaats Lichtenberg aan de Deken Dr. Dirckxweg komt te koop. Er start een openbaar verkooptraject, waarvoor onder andere de partijen die in het verleden interesse toonden worden benaderd.

Bernie van den Berg, wethouder Openbare Ruimte: 'Bij de voorbereiding van dit besluit hebben we overlegd met de Dagelijks Besturen van de parochies en van de wijkraden, die positief en begripvol reageerden. De twee begraafplaatsen die nu niet meer actief worden gebruikt zullen een meer monumentale parkfunctie krijgen.''

Gemeente Breda is sinds de herindeling met Nieuw-Ginneken in 1997 eigenaar van de drie begraafplaatsen. De voormalige RK-begraafplaatsen in Bavel en Ulvenhout zijn informeel al gesloten sinds respectievelijk 18 juni 2011 en 10 januari 2008. Er zijn sinds die data geen nieuwe graven meer gedolven, er konden enkel nog urn-bijzettingen plaatsvinden in bestaande graven. Door de formele sluiting kan ook dit laatste niet meer. De begraafplaatsen blijven bestaan en gedurende twintig jaar vanaf de formele sluitingsdatum worden graven niet geruimd. De gemeente blijft zorgen voor onderhoud van het groen, de monumentale grafmonumenten op de twee voormalige RK-begraafplaatsen en van de oorlogsgraven op de begraafplaats Ulvenhout.

Belanghebbenden kunnen op basis van de Wet op de lijkbezorging nog beroep aantekenen tegen het besluit om de twee begraafplaatsen formeel te sluiten. Het beroep moet worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, binnen zes weken na bekendmaking van het besluit.
Meer informatie hierover is te vinden in het elektronisch gemeenteblad van Breda op
www.overheid.nl.

naar website.


naar vorige pagina