Ook in Bavel veilig 30 km/uur

03 Jan 2005

De dorpsraad maakt langs deze weg de inwoners van dorp Bavel er op attent dat de gemeente binnen de bebouwde kom van Bavel een 30 km.zone gaat aanleggen. De inwoners van Bavel zullen hier inmiddels ook al door de gemeente over zijn geïnformeerd via het 'Breda Bericht' wat huis aan huis wordt verspreid. Met de uitvoering hiervan zal naar verwachting in het voorjaar 2005 worden gestart.

In Breda, in de zogenaamde 'verblijfsgebieden' overal een veilige snelheid van 30 km per uur invoeren. Dat is een van de belangrijkste uitgangspunten van duurzaam veilig. Dit zijn met name de gebieden waar veel woningen staan met allerlei kleine, soms ook erg smalle toegangswegen. In dit gebied moet iedereen - dus ook de langzame en kwetsbare verkeersdeelnemer - veilig over straat kunnen. Auto's zijn in het verblijfsgebied 'te gast' en dienen zich aan te passen. Ze mogen er maximaal 30 km/uur rijden. En dit wil de gemeente ook in Bavel bereiken.
Als u niet harder rijdt dan 30 km/uur rijdt kunt u beter om u heen kijken. U ziet bijtijds een spelend kind dat plotseling de straat opholt. Of een oude dame die met haar rollator onderweg is. Als u niet harder dan 30 km/uur rijdt, is uw remweg korter. Dat betekent dat u bij een noodstop veel eerder stilstaat.
30 km/uur lijkt misschien erg langzaam, zeker als u haast hebt. Maar de tijdswinst die u boekt door harder te rijden is minder dan 1 minuut over een afstand van 1 kilometer.
Functie en gebruik
Om de veiligheid op het wegennet te verhogen is vooral duidelijkheid in functie en gebruik van verschillende wegen nodig. Daarom is er vanuit het principe duurzaam veilig een onderverdeling in de verschillende wegen gemaakt naar stroomwegen, stads- of gebiedsontsluitingswegen, wijkontsluitingswegen en erftoegangswegen. Stroomwegen zijn de autosnelwegen rond Breda: de A16, A27, A58 en A59. De stads- of gebiedsontsluitingswegen in Breda, zijn onder meer: de Noordelijke rondweg, de Zuidelijke rondweg, de Westerparklaan, de Randweg Princenhage en de Claudius Prinsenlaan-Beverweg-Kapittelweg. De wijkontsluitingswegen verbinden de 30 km-gebieden met elkaar en met de stadsontsluitingswegen. Voor Bavel zijn dit de Lange Bunder en de Rouppe van der Voortlaan. De wegen in de verblijfsgebieden zijn de erftoegangswegen. Het zijn dus alle wegen die niet onder bovenstaande categorieën vallen. Het streven is op al deze wegen een maximum van 30 km per uur te laten gelden.
Vormgeving
De vormgeving van de weg moet in overeenstemming zijn met de gewenste functie van die desbetreffende weg. Zo is het duidelijk dat een autosnelweg er geheel anders uitziet dan een woonstraatje. Aan de andere kant is het ondoenlijk om elk straatje apart als 30 km in te richten. Veel duidelijker en efficiënter is het om een groter gebied in één keer als 30 km-gebied aan te merken. Om deze reden heeft Breda gekozen voor een "sobere en doelmatige" inrichting van verblijfsgebieden, zoals vele andere gemeenten in Nederland. Je ziet dan in zo'n verblijfgebied de toegang van het
gebied duidelijk aangegeven met ofwel een drempel ofwel belijning en bebording. Verder worden op knelpunten in het gebied ook extra maatregelen genomen. Deze knelpunten kunnen oversteekplaatsen bij scholen en/of winkelcentra zijn, maar ook gevaarlijke wegvakken of kruisingen.
Kleine moeite, groot plezier
30 km/uur rijden is een kleine moeite. En u doet er alle kinderen, ouderen en andere kwetsbare verkeersdeelnemers een groot plezier mee. Bovendien voorkomt het een boel ergernis bij andere weggebruikers en bewoners. Politie kan niet constant controleren of u zich aan de snelheid houdt. Daarom is een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de automobilist op zijn plaats. Het is meestal ook zijn of haar eigen woonbuurt.
Meer informatie of bezwaar?

U kunt desgewenst hierover contact opnemen met de heer M.E. Brust van de gemeente Breda, afdeling Ruimtelijke Ordening, tel.nr: 076 - 529 4006 of e-mail: me.brust@breda.nl.
Tegen dit door Burgemeester en Wethouders voorgenomen verkeersbesluit kunt u eventueel schriftelijk bezwaar maken en insturen t.a.v. het college van burgemeester en wethouders van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Doet u dit dan wel tijdig binnen de bezwaartermijn!
Meer informatie hierover kunt u ook lezen in 'Breda Bericht' of de germeentelijke publicatie in BN de Stem of via dhr. M.E. Brust van de gemeente Breda.
De Dorpsraad.
naar website.


naar vorige pagina