gemeente Breda weekmail

28 Mrt 2013
Jaargang 4. Nr. 12 Donderdag 28 maart 2013

Raadscommissie Economie 2 april 2013
De Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving is op
1 januari 2013 in werking getreden. De beleidsregels en daaruit voortvloeiende regeling geven invulling aan de wettelijk gegeven gemeentelijke beleidsvrijheid. De commissie wordt gevraagd over de implementatie te adviseren. De fractie PvdA heeft een bespreeknotitie: Instrument Baanbonus opgesteld, ook gerelateerd aan de uitgevoerde evaluatie Baanbonus, met vragen voor zowel het college als de overige fracties. Aansluitend staat de advisering: ''Uitwerken werken@Breda in verordeningen'' op de agenda. Naast enkele technische wijzigingen zijn de verordeningen aangepast aan de beleidsuitgangspunten vastgesteld met de nota Werken@Breda, de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving en het afschaffen van de huishoudtoets (Lente-akkoord). Het betreft de re-integratieverordening en toeslagenverordening WWB 2013, de maatregelen en handhavings verordening WWB 2013 en de maatregelen en handhavingsverordening IOAW en IOAZ 2013.Tot slot zal het Ontwerpactieplan geluid besproken worden. De Europese Richtlijn Omgevingslawaai richt zich op de evaluatie en beheersing van geluidbelasting waaraan mensen worden blootgesteld. Breda is enkel verantwoordelijk voor gemeentelijke wegen en industrielawaai en beperkt zich bij de prioritering van knelpunten hiertoe. Zie agenda>>
Piet Hein Scheltens
Plv. voorzitter Economie

Raadscommissie Ruimte 4 april 2013
Ook dit keer is de agenda dermate omvangrijk dat de vergadering op de uitloopdatum 16 april wordt voortgezet. Op 4 april komen naast het vragenuur de agendapunten met betrekking tot de ruimtelijke ordening aan bod (waaronder het bestemmingsplan Klokkenberg) en op de 16 april de agendapunten met betrekking tot het thema Wonen (waaronder de herijking van de jaarschijf 2013 uit Alliantie voor Wonen en de nota Studentenhuisvesting)
Frans Szablewski
Voorzitter Ruimte

Terugblik Raadsbijeenkomst 26 maart 2013
Op 26 maart is de oordeelsvormende raadsbijeenkomst ''Breda denk mee!'' in het kader van de voorbereiding op de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2013 gehouden. De heer Roel Freeke (directeur Necker van Naem) leidde de avond. Het leverde een levendige wisseling op over de diverse ideeën, de vermeende achterliggende boodschap en beelden van de fracties zelf. De opbrengst van het gehele traject zal in een document worden samengebracht en aan alle deelnemers en het college worden aangeboden.

Werkbezoek Bredase raadsleden aan Gedeputeerde Staten Brabant
Op vrijdag 22 maart bracht een flinke delegatie Bredase raads- en commissieleden een bezoek aan hun collega-volksvertegenwoordigers bij de provincie. De raadsleden hebben het initiatief genomen voor dit bezoek en het in het teken gesteld van versterking van de onderlinge relaties. Den Bosch en Breda willen en moeten immers steeds vaker samen optrekken.
Na een vroeg vertrek werd de delegatie hartelijk ontvangen door Bredase Statenleden Henk Leenders en Marijke Tsoutsanis. Zij vertelden op heldere wijze wat de provincie doet, welke ontwikkelingen gaande zijn en hoe belangrijk het is voor Breda om ook de lijnen met het provinciehuis kort te houden. Daarnaast gaf een uiteenzetting van de door de Staten gehanteerde werkwijze en instrumenten veel inspiratie voor de raadsleden om de toepasbaarheid ervan in Breda te gaan bezien. Een deel van de Statenvergadering is daarna bijgewoond, waarbij de 'Denklijn toekomst duurzame veehouderij' besproken is. Opvallend was dat de 'vergadermanieren' uiteraard verschillen met die in de Bredase raadzaal, wat hier en daar natuurlijk wel reacties opleverde. Tenslotte werd, na bezichtiging van het hoogste (uitzicht over Brabant) en laagste (atoomkelder) punt van het provinciehuis een gezamenlijke lunch genoten met de Statenleden. Tijdens die lunch brachten commissiaris van de Koningin Van der Donk, Gedeputeerde Pauli en burgemeester Van der Velden het onlangs verschenen rapport 'Krachtig bestuur' te berde, een onderwerp dat te maken heeft met het in stelling brengen van gemeenten voor de naderende grote decentralisaties. In de komende maanden zal het onderwerp ook in Breda nog vaak besproken worden. Bij aanvang van de terugreis naar Breda om 13.30 uur was duidelijk dat de Bredase raadsleden niet alleen zeer hartelijk zijn ontvangen, maar ook inhoudelijk een inspirerend werkbezoek hadden afgelegd.


Terugblik raadsvergadering 21 maart 2013
Na de installatie van VVD-raadslid August Veenenbos werden in het actualiteitenuur een 4-tal onderwerpen aangekaart: kwijtscheldingsbeleid kleine zelfstandigen, stedelijke distributie, Brabant Culturele Hoofdstad en agressie/geweld richting ambtenaren. De agenda kon vanwege de tijd niet helemaal worden afgewerkt. Op maandag 15 april is er daarom een extra raadsvergadering waarin zowel de vaststelling van het bestemmingsplan Driesprong als de verordening Langdurigheidstoeslag 2013 op de agenda staat. De wel behandelde voorstellen van het college werden ongewijzigd aangenomen. Het voorstel van de Rekenkamer met aanbevelingen over het Bredaas grondbeleid werd geamendeerd en aldus gewijzigd aangenomen. Dit amendement is evenals de in de vergadering aangenomen moties in een apart overzicht opgenomen.

naar website.


naar vorige pagina